LawFlex blog background work

דיני עבודה בזמן קורונה / עו"ד טל שרון

עו"ד טל שרון

עו"ד טל שרון

קורונה, יקירתי! למה יקירתי אתם שואלים? עדיף להסתכל על הצד החיובי, ככה אומרים. כדי לעבור את התקופה הזו בשפיות יחסית, מוזמנים ל- 'יישור קו' של המצב שהיינו בו שאחריו נחזור לחיים אחרים, טובים יותר.

מטרת המאמר לעשות קצת סדר ולנסות להעניק הסבר ראשוני בענייני עבודה, הן מהפן של זכויות המעסיקים שמצאו עצמם ללא יכולת לשלם משכורות והן מהפן של זכויות העובדים שנותרו ללא עבודה ואני מקווה שאצליח קצת לפזר את הערפל שעוטף את כולנו בימים אלה.

כעורכת-דין בתחום דיני העבודה מזה כשני עשורים, בשבועיים האחרונים אני מוצאת עצמי עונה על שאלות רבות הנובעות מחוסר הוודאות שתקף אותנו כך פתאום ללא התראה. אנסה לתת לכך מענה. 

נגיף הקורונה החדש הוסף בפקודת בריאות העם – 1940, לרשימת המחלות המידבקות בעלות חשיבות בין לאומית המחייבות הודעה מיידית לעניין תקנות הבריאות הבינלאומיות.  הפעילות במוסדות החינוך הופסקה, לאחריה הופסקה בהדרגה הפעילות במשק בכפוף לעבודות המוגדרות חיוניות ונאסר על האזרחים להסתובב בחוץ שלא לצורך. כך מצאו את עצמם המעסיקים ללא הכנסות שוטפות, וללא יכולת לשלם שכר לעובדים שלהם, והמושג חל"ת נכנס לחיינו במלוא עוצמתו (כי מי בכלל חשב פעם לצאת לחופשה ללא תשלום?). 

אז מהי אותה חל"ת שכולם מדברים עליה?

חל"ת היא חופשה ללא תשלום, כשמה כן היא, יחסי עובד מעביד ממשיכים לחול על הצדדים וכך גם חובות סודיות, אי תחרות ונאמנות כפי שמוגדרים בהסכם בין הצדדים או מוטלים על הצדדים מכח יחסי העבודה או הנוהג, אך בפועל העובד אינו מגיע לעבודה (וגם אינו עובד מהבית) וכמובן שאינו מקבל שכר, להבדיל מימי חופשה בהם העובד נעדר מהעבודה ומקבל שכר רגיל וזכויותיו ממשיכות להיצבר וכך גם בימי מחלה בכפוף לקבוע בחוק.

במהלך החודשיים הראשונים של החל"ת, מחויב המעסיק להמשיך לבצע הפרשות כחוק לביטוח הלאומי עבור העובד, אך הוא רשאי לקזז את התשלומים ששילם משכרו העתידי של העובד. 

חשוב מאוד לזכור כי המעסיק אינו מחויב להמשיך לבצע הפרשות לקופת הפנסיה ולקרן הפיצויים וגם לא לקרן השתלמות (אלא אם ישנה הסכמה בין הצדדים בהסכם העבודה או שחל על הצדדים הסכם קיבוצי המחייב את המעסיק להמשיך לבצע הפרשות) ולכן על מנת לשמור על זכויותיו, צריך העובד להמשיך לבצע את ההפרשות בעצמו, או להגיע להסדר עם חברת הביטוח לפיו יפריש סכום מנימלי מחויב על מנת שהפוליסה לא תסולק וזכויותיו לא תיפגענה. המעסיק מחויב להודיע לחברת הביטוח או לגוף המנהל את הקרנות על הפסקת ביצוע ההפרשות.

תקופת החופשה ללא תשלום אינה באה בחשבון לעניין צבירת ימי חופשה, ימי מחלה ודמי הבראה. לגבי פיצויי פיטורים, הרצף לקביעת הפיצויים אינו מתנתק, אבל ייחשבו לוותק עבור פיצויי פיטורים רק 14 ימי חופשה ללא תשלום לכל שנת עבודה. מעבר ל- 14 יום לא ייחשב הוותק לצורך החישוב של פיצויי הפיטורים. לדוגמא: עובד שעבד שלוש שנים אצל מעסיק ויצא לחל"ת של 60 יום, ייחשבו לו לצורך הפיצויים 42 ימים (14X3) מתוך 60 הימים כוותק עבור תשלום פיצויי פיטורים.

על מנת שעובד יצא לחל"ת יש צורך בהסכמת שני הצדדים, העובד עצמו והמעסיק, כאשר משך החופשה ללא תשלום צריך להיקבע מראש בהתאם להסכמת הצדדים. כמו כן, העובד זכאי לחזור לעבודתו לאחר סיום תקופת החל"ת באותם תנאים ובאותו שכר כפי שהיו בטרם יציאתו לחל"ת.

במצב שבו המעסיק כופה על העובד חופשה ללא תשלום, ללא הסכמת העובד, הרי שמדובר בהרעת תנאי העבודה. העובד צריך להודיע למעסיק בכתב, כי אינו מעוניין ביציאה כפויה לחל"ת וככל והמעסיק לא מתקן את דרכיו, הרי שהעובד זכאי להתפטר מהעבודה בדין מפוטר ולקבל את כספי הפיצויים והפרשי דמי הבראה, ככל והוא עובד יותר משנה, וכן לקבל את פידיון ימי החופשה שנצברו לו. במקרים של התפטרות בדין פיטורים, העובד יהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה רק לאחר 90 יום ממועד סיום יחסי עובד מעביד, כאשר יש להתייצב בלשכת התעסוקה כבר עם סיומם, ולהגיש תביעה לביטוח הלאומי.

משך החופשה ללא תשלום צריך להיקבע מראש, וככל והמעסיק כופה על העובד חל"ת שאינה מוגבלת בזמן, הרי שמדובר בפיטורים ויש לבצע את הפיטורים לפי הדין לרבות עריכת שימוע על כל המשתמע מכך ותשלום פיצויי פיטורים. היות והוצאה לחל"ת כפויה נחשבת כפיטורים ולמעסיק אסור לפטר עובד המצוי בימי מחלה, הרי שגם לא ניתן להוציא עובד המצוי בחופשת מחלה, לחל"ת כפויה.

מעסיק אינו יכול להוציא לחל"ת נשים בהריון או בטיפולי פוריות או בחופשת לידה או במשך 60 יום לאחר החזרה ממנה, ללא קבלת אישור מהממונה על יחסי עבודה במשרד התעשיה, המסחר והתעסוקה (התמ"ת), ובלבד שיש לעובדת ותק של לפחות חצי שנה בטרם נכנסה להריון או החלה את טיפולי הפוריות. הממונה לא תאשר פיטורים אם הם על רקע ההריון או טיפולי הפוריות ולכן אם המעסיק מבקש לפטר עובדת כתוצאה מהמצב במשק לאור מגיפת הקורונה ואם יוכיח כי אין קשר בין הפיטורים להריון או לטיפולי הפוריות, הרי שככל הנראה, פיטורים כאלה אכן יאושרו. בכל מקרה, על המעסיק להגיש בקשה על גבי הטפסים הרלוונטיים ולאחר הגשתה יפנה משרד התמ"ת לעובדת לקבל את תגובתה והצדדים יזומנו לפגישה לשמיעת גרסתם. ככל הנראה, במצב הנוכחי, תערך הפגישה באמצעים טכנולוגיים או שתתייתר, בהתאם להחלטת הממונה.

עובדת בהריון שהוצאה לחל"ת או שהיקף עבודתה ירד כתוצאה מהמצב במשק, עשויה לספוג ירידה בהכנסות שלה שעתידות להשפיע על דמי הלידה שהיא זכאית להן שכן, בימים כתיקונם, דמי הלידה שמשולמים לעובדת מחושבים על פי מלוא השכר של העובדת בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש בו הפסיקה לעבוד חלקי 90, או על פי מלוא השכר בששת החודשים שקדמו לאותו יום חלקי 180. לאור המצב, יצאה הודעת הביטוח הלאומי לפיה אם צומצמה המשרה של העובדת או שכרה ירד מסיבה כלשהי כתוצאה ממגיפת הקורונה, יחושבו דמי הלידה בהתאם לשכר שלפני השינוי כך שדמי הלידה לא ייפגעו. 

עובדים שהוצאו לחל"ת של לפחות 30 יום יהיו זכאים לדמי אבטלה בכפוף לתנאי הזכאות בביטוח הלאומי, רטרואקטיבית מהיום הראשון שיצאו לחל"ת. דמי אבטלה משולמים, בימים כתיקונם, לעובדים בין הגילאים 20-67, בהצגת 12 תלושי שכר מתוך 18 החודשים האחרונים שטרם היציאה לחל"ת, כאשר לאור המצב, ביטוח לאומי הקטין את הדרישה ל- 6 תלושי שכר מתוך 18 החודשים האחרונים. יש להתעדכן באתר הביטוח הלאומי לגבי הפרוצדורה אותה יש לבצע על מנת לקבל את הכספים.

עובדים בגילאי הפנסיה שהוצאו לחל"ת או פוטרו לאור המצב צריכים לבדוק בביטוח הלאומי זכאות לקצבת זקנה מהביטוח הלאומי (מי שלא היה זכאי קודם לתקופת הקורונה בשל גובה הכנסותיו ייתכן וזכאי כעת), לבדוק זכאות להבטחת הכנסה ולבדוק זכאות לתוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק.

כדאי לבצע בדיקה באתר הביטוח הלאומי לגבי זכאות לשתי קצבאות יחד, ישנן קצבאות מסויימות שאפשר לקבל את שתיהן וישנם שילובי קצבאות אחרות שמזכות בתשלום של הקצבה הגבוהה בלבד.

אנחנו מצויים בתקופה קשה של חוסר ודאות, הממשלה והביטוח הלאומי מצמצמים את הדרישות הרגילות ומנסים להקל על האוכלוסיה ככל שניתן, ולכן חשוב כל הזמן להתעדכן בהוראות השעה שיוצאות ולבדוק זכאות כזו או אחרת בהתאם למצב האישי ולנסיבות הספציפיות.

  • עו"ד טל שרון הינה חברה בצוות עורכי הדין של LawFlex, ומומחית לדיני עבודה. ניתן לעמוד איתה בקשר באתר: http://talsharonlaw.co.il, או בדוא"ל : tal@sadv.co.il 

אין באמור במאמר כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש בתוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

שתפו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email