הילה ברק

מזכירת חברה, פלוס500 בע"מ

מזכירות חברה

ענף מזכירות החברה משלב משפט, עסקים וניהול כאחד. על אף שרבים הציעו בעבר (ומציעים אף היום) להעניק לתחום משפטי זה שם חלופי שינסה לקלוע במדויק למהות התפקיד, הלכה למעשה, תיאור התפקיד נותר על כנו. ואולי לא בכדי. תפקידו של מזכיר החברה חולש על תחומים כה רבים ומגוונים בפעילותה היומיומית של החברה, עד שקשה לשים את האצבע על תחום אחריות ראשי אחד בלבד.

אם תרצו, מזכיר החברה מכהן למעשה כ"חוליה מקשרת". החוליה החשובה הזאת מקשרת בין הנהלת החברה לדירקטוריון, בין הדירקטוריון לבעלי המניות, ובין החברה לרגולטורים הרלוונטיים. בעידן בו תחום הממשל התאגידי מוסיף לקבל מעמד חשוב ועיקרי, אחריותו של מזכיר החברה גדלה אף היא. מזכיר החברה מייעץ באופן שוטף לדרג הניהולי ומקבלי ההחלטות בחברה – למנכ"ל, סמנכ"ל הכספים וכן לדירקטוריון ולוועדותיו השונות, בין היתר בנושאים הנוגעים לאופן יישום הוראות חוקי החברות וחוקי ניירות הערך החלים על החברה, עריכת דוחות תקופתיים ומיידיים, כינוס אסיפות כלליות, טיפול בסוגיות ממשל תאגידי, ועוד.

על מנת להתמנות כמזכיר חברה, לרוב דרוש ידע קודם בדיני תאגידים וניירות ערך. על כן, באופן לא מפתיע, רובם המוחלט של מזכירי החברות הינם עורכי דין. מזכיר החברה נדרש להיות אחראי ומדויק, מסודר ומאורגן, ולא פחות חשוב מכך, בעל יחסי אנוש מצוינים, שכן עבודתו מחייבת תקשורת ישירה וטובה מול כל מחלקות הארגון. מזכיר החברה מנהל את עבודת הדירקטוריון באופן שוטף, החל מבניית תוכנית עבודה שנתית, הצעת אג'נדות לישיבות הדירקטוריון וועדותיו, עבור בבחינת מניין חוקי לפתיחת ישיבות ותיעוד ניגוד עניינים ככל וישנו, סיוע בניהול הישיבות ווידוא כי ההחלטות מתקבלות בצורה חוקית ונאותה, וכלה בתיעוד הפרוטוקולים וההחלטת שהתקבלו. באופן שוטף, מזכיר החברה מנהל מעקב אחר יישום והטמעת ההחלטות המתקבלות בדירקטוריון. הוא גם זה העורך את תוכנית ההכשרה לדירקטורים חדשים ובונה תוכנית הדרכות שנתית לדירקטוריון, בתחום עסקי החברה ובתחום הדינים החלים על החברה וחברי הדירקטוריון שלה.

תפקיד מזכיר החברה דורש לגלות אחריות וגמישות מחשבתית וכן להתמודד עם תקופות עומס, בהתאם למועדי הדיווח של החברה. כך למשל, שולחנו יהיה עמוס יותר מבדרך כלל בתקופת דיווחים תקופתיים, סביב כינוס אסיפות כלליות וכן בעת שיש עניין מהותי אחר בחיי החברה.