הילה שמיר

יועצת משפטית ראשית, רכבת ישראל בע"מ

אחריותו ומעמדו של היועץ המשפטי הפנימי

הייעוץ המשפטי הפנימי בחברות גדולות ומורכבות, הינו אחד הצירים המרכזיים בפעילותן, ובעיניי הינו אחד התפקידים הרגישים והמרתקים הקיימים בחברה. מובן, כי מתוך מרכזיותו של התפקיד, נגזרת האחריות הרבה הנדרשת מאיתנו, היועצים והיועצות המשפטיים הממלאים תפקיד זה בחברות.

הלכה למעשה, וכחלק מהעשייה היומיומית שלנו כשותפים להנהלת החברה, אנו נדרשים לבצע שני תפקידים מהותיים, שנדמה שלעיתים אינם מתיישבים האחד עם השני. האחד – לשמש כשומרי הסף של החברה ונושאי המשרה בה, ולוודא כי כלל אורגני החברה פועלים במסגרת סמכותם ומפעילים אותה באופן ראוי; והשני – להעניק את המעטפת המשפטית והרגולטורית לפעילותה של החברה, באופן שיאפשר את קידום עסקיה ומטרותיה.

יש מי שסבור, כי על היועצים המשפטיים הפנימיים לבחור באחד מתפקידים אלה וכי לא ניתן לשלב בין השניים. ואולם, אני סבורה כי אחד האתגרים המשמעותיים בתפקיד הייעוץ המשפטי הפנימי, הוא פיתוח היכולת והמיומנות המקצועית לשמש שומרי סף, וזאת מבלי לפגוע באינטרס העסקי של החברה, תוך סיוע למאמץ של נושאי המשרה בה לקדם את ענייניה.

אכן, ישנם מקרים רבים בהם נראה כי הקפדה על המסגרות המשפטיות הנדרשות עלולה לעכב את קידום המטרות העסקיות של החברה ואף עלולה להיתפס כ"בירוקרטיית יתר". ואולם, מניסיוני, ההיפך הוא הנכון.

ייעוץ משפטי פנימי איכותי נדרש להיות בעל יכולת שרטוט עבור אורגני החברה את גבולות "מגרש המשחקים" הרלוונטי, לאפשר מרחב קבלת החלטות בתוך אותו מגרש, ולהזהיר בזמן אמת מפני ההשלכות של קבלת החלטות מחוץ לגבולותיו. מניסיוני, ככל שהייעוץ המשפטי הפנימי ישכלל יכולת מקצועית זו לאזן בין שני התפקידים, השפעתו החיובית על החברה תגדל, ותביא לכך שהנהלת החברה והדירקטוריון יעריכו תרומה זו לפעילותה של החברה ויבקשו את מעורבותו בכלל תהליכי קבלת ההחלטות, באופן שיטייב את פעילותה של החברה.

בהקשר זה, עלינו לזכור ולהזכיר כי נושאי משרה חשופים לתביעות בגין פעולות שביצעו במסגרת תפקידם בחברות בהן הם מכהנים. מספר פרשיות בארץ ובעולם הביאו לשינויים משמעותיים בחקיקה ובפסיקה, אשר הגבירו את אחריותם האישית של הדירקטורים והמנהלים בחברה.

מכאן, שפעולה בהתאם לייעוץ משפטי פנימי מקצועי ואחראי, אשר רואה הן את האינטרס העסקי של החברה והן את המסגרת המשפטית שראוי לפעול בה, מהווה מגן מפני תביעות וחשיפות שונות, ואף מדגישה את חשיבותו הרבה והאחריות הגלומה בו.