ליאת מנחמי-שטדלר

יועצת משפטית ומזכירת חברה, קבוצת Telit

התנהלות של חברה דואלית: ישראל – ארה"ב

Congratulations – אתם חברה ישראלית שניירות הערך שלה נרשמו למסחר כפול בבורסת תל אביב ובבורסה אמריקאית – ועכשיו יוצאים לדרך.

הנכס החשוב ביותר, בוודאי בתחילת הדרך, הוא משרד עו"ד אמריקאי מקצועי וזמין עימו תתייעצו בשוטף ביחס לחובות הדיווח שלכם, עד שתפתחו מומחיות משל עצמכם ואז במידת הצורך. זאת לצד משרד עו"ד ישראלי בו תוכלו להתייעץ ביחס להתנהלותכם התאגידית והשילוב שבין מערכות הדינים.

הכלל הבסיסי פשוט: הדין המהותי לפיו הינכם מתנהלים הינו הישראלי, וחובות הדיווח שלכם הן אלו שחלות על חברה שמניותיה רשומות למסחר ב- NYSE / Nasdaq (בד"כ של חברה זרה, אך לא תמיד).
במילים אחרות, ההתנהלות התאגידית, לרבות מינוי דירקטורים, תגמול נושאי משרה, החלטות דירקטוריון וועדותיו, עסקאות ענין אישי, חובת קיום אסיפת בעלי מניות עיתית והנושאים שעל סדר יומה – יהיו בהתאם לדין הישראלי ואילו האופן שבו נושאים אלו יקבלו ביטוי בדיווחים, יהיו בהתאם לדין האמריקאי.
לדוגמא, מינוי דירקטורים מחייב דיווח מיידי (כמו בישראל) וכך גם מינוי נושא משרה מהותי שאינו דירקטור. הענקת אופציות לנושא משרה תחייב דיווח רק אם מדובר בכמות מהותית.

ככלל, חובות הדיווח האמריקאיות נגזרות ממהותיות האירוע: אם מדובר באירוע מהותי מבחינת החברה, יש מקום לדווח.
אנחנו התווינו כלל אצבע עם המשרד האמריקאי, ככלי עזר להחלטה האם ענין מסוים מחייב דיווח: יש מקום לדווח אם האירוע בעל השפעה של %X ומעלה על הפרמטר הרלוונטי (EBITDA, רווח נקי, הכנסות וכו'), כמובן תוך שקילת השיקולים הרלוונטיים האחרים (בשלות האירוע וסיכויי התרחשותו וכו').

עקרון המהותיות נוגע לא רק לעצם חובת הדיווח אלא גם למידת הפירוט בדיווח. ככלל, חברה דואלית מגישה בישראל את הדיווחים שהגישה בארה"ב ובמקביל, על מנת להימנע מפערי מידע, אך תשומת לב שיש חריגים.

למשל, במקרה של הנפקה בישראל שאינה מיועדת לאזרחי ותושבי ארה"ב, חברה דואלית תדווח למגנ"א תשקיף מדף, דוח הצעת מדף ודוח מפורט על תוצאות ההנפקה (תשקיף המדף ודוח הצעת המדף שונים משל חברה הנסחרת בישראל בלבד וכפופים לשתי מערכות הדינים) בעוד בארה"ב יופץ דיווח מצומצם על עצם הגשת התשקיף, מה הציעה החברה בדוח הצעת המדף ונושאים מהותיים נוספים שנכללו בו (למשל, במקרה של הנפקת סדרת אג"ח חדשה – תמצית עקרונות שטר הנאמנות) ותמצית תוצאות ההנפקה.
גם כאן, האבחנה נובעת מעקרון המהותיות – אם משקיעים אמריקאים אינם יכולים להשתתף בגיוס, הם יתענינו רק בשורה התחתונה. הדיווחים יוגשו במקביל.